Privacy statement

Privacy statement Stichting Ronde van Pijnacker

De Stichting Ronde van Pijnacker is een organisatie die al ruim zestig jaar ieder jaar een wielerevenement organiseert in Pijnacker. De wielerronde is een dag vullend evenement en bevat verschillende wielrenwedstrijden op een afgesloten parcours op de openbare weg. De wielerronde wordt mogelijk gemaakt door sponsoren. Om de wielerronde mogelijk te maken wordt een administratie gevoerd van de deelnemers, de financiën, relaties en de sponsoren. Daarbij vindt het bestuur het belangrijk om de privacy te respecteren. Daarom informeren wij u met dit document over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

Persoonsgegevens*

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Stichting Ronde van Pijnacker uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. Deelnemers aan de wedstrijden schrijven zich in bij de organisatie. In bepaalde gevallen worden deze gegevens verkregen via derden, bijvoorbeeld de KNWU, in andere gevallen zoals de burgerronde en de dikke banden race doet de organisatie de inschrijving zelf. Onder verwerking moet hierbij ook de afmelding gerekend worden.
2. Na afloop worden de uitslagen van de wedstrijden vermeld op onze website, al dan niet geflankeerd door foto’s. Ook worden de uitslagen via de sociale media verspreid.
3. Van de sponsoren worden gegevens verzameld op een verzamellijst. De namen van de sponsoren en de logo’s van de bijbehorende bedrijven worden vermeld op de website.
4. Er wordt een financiële administratie gevoerd, waar naast de sponsoren ook de leveranciers van de verschillende goederen in voorkomen.
5. Een overzicht van de belangrijkste relaties die nodig zijn om de wielerronde te kunnen organiseren wordt systematisch bijgehouden.

Beveiliging persoonsgegevens*

De Stichting Ronde van Pijnacker draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze organisatie noodzakelijk is of wij hiervoor u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer bij ons betrokken bent.

*(zie ook het register gegevensverwerking van Stichting Ronde van Pijnacker))

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacy statement is alleen van toepassing op de websites van de stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Secretariaat Stichting Ronde van Pijnacker
Mandenmeesterstraat 5
2641 JZ Pijnacker
privacy@rondevanpijancker.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).